Producten

Sluiten ×

Privacybeleid

Wij beschouwen de veiligheid van de gegevens van onze klanten als uiterst belangrijk. Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt en waarmee u geïdentificeerd kunt worden, worden veilig en vertrouwelijk opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dit privacybeleid, waarin staat welke persoonsgegevens wij over u verzamelen wanneer u met ons communiceert en hoe wij uw gegevens gebruiken.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder het coderen van uw informatie volgens de toepasselijke industrienormen.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u het wachtwoord met niemand te delen.

Om alles te weten te komen over hoe de Groep uw persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt, hoeft u maar op één plaats te kijken: dit beleid geldt voor onze Website (Webtronic.nl) en voor alle correspondentie die u met de Groep voert in verband met ons winkelaanbod.

Alle wijzigingen die wij in dit beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden weergegeven en, waar nodig, per e-mail aan u worden meegedeeld.

Wie wij zijn

Zoals in onze voorwaarden staat, wordt deze Website beheerd door Port East Limited. Webtronic is de gegevensbeheerder met betrekking tot de informatie die verzameld wordt wanneer u deze Website en de App bezoekt en onze producten koopt. Als u vragen heeft over ons gebruik van persoonlijke informatie of over dit privacybeleid, kunt u ons schrijven op het bovenstaande adres.

Informatie die wij over u kunnen bewaren

Wanneer u zich registreert om onze Website te gebruiken, een product koopt, solliciteert naar een baan, meedoet aan een wedstrijd of promotie van de Groep of contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens (inclusief social media accounts), inlog- en betalingsgegevens, verzameld.

Wanneer u op onze Website of App surft, of u nu geregistreerd bent of niet, een product koopt, zich inschrijft om onze e-mails te ontvangen of een sollicitatie indient, verzamelen wij en onze partner reclamenetwerken, adverteerders en reclamefilialen (Derde Adverteerders), gebruikersinformatie zoals uw locatie, taal, verondersteld geslacht, IP-adres, wanneer u onze Website of App bezocht, hoe u op onze Website of App terechtkwam, waar u na onze Website of App naartoe gaat, de pagina's die u bezocht, hoe lang u door afzonderlijke pagina's op onze Website of App bladerde, eventuele producten die u gekocht hebt, en de browser (indien van toepassing) en het apparaat dat u gebruikte om toegang te krijgen tot onze Website.

U erkent dat u er geen bezwaar tegen hebt dat wij en hieronder geïdentificeerde derden, waaronder onze adverteerders van derden, uw persoonlijke informatie gebruiken voor een van de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, en u bevestigt dat u geen van deze doeleinden beschouwt en zult beschouwen als een inbreuk op een van uw rechten onder de verordeningen inzake privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) van 2003.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren gebruiken:

• om uw bestelling uit te voeren - wij hebben uw identificatie-, contact- en betalingsgegevens nodig om de betreffende onderneming van de Groep in staat te stellen een contract met u aan te gaan en kunnen dat niet doen zonder deze informatie (let op: uw gegevens moeten mogelijk aan een andere onderneming binnen de Groep en/of een derde partij worden doorgegeven om het door u bestelde product te kunnen leveren en wij kunnen uw gegevens gedurende een redelijke periode bewaren nadat u de transactie hebt voltooid, om te voldoen aan eventuele contractuele verplichtingen zoals terugbetalingen, garanties enz. en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van transactiegegevens);

• om u per e-mail, post, mobiel, telefoon en/of via andere digitale middelen (afhankelijk van uw aangegeven voorkeuren), waaronder platforms voor sociale media, te informeren over soortgelijke producten en diensten, of producten en diensten waarvan u ons vraagt u informatie te sturen;

• om u diensten te verlenen die u bij ons aanvraagt;

• om onze Website en App te beheren;

• om het gebruik van onze Website, App en winkelaanbod te analyseren en te verbeteren, inclusief hoe u zich door onze Website, App of winkelaanbod beweegt;

• om eventuele wedstrijden van de Groep te beheren. Wij verwijzen u naar de specifieke voorwaarden van elke wedstrijd;

• om onze reclame te meten en te analyseren;

• om suggesties en aanbevelingen te doen aan u, andere gebruikers van onze Website en gebruikers van de diensten van onze Derde Adverteerders over producten of diensten die u of hen kunnen interesseren;

• om met u in contact te blijven over uw marketingvoorkeuren;

• om onze Website, App en netwerk veilig en beveiligd te houden;

• om betalingen te verwerken en frauduleuze transacties te voorkomen (wij kunnen uw gegevens aan een derde partij doorgeven om deze functies uit te voeren); en

Wij verwerken deze gegevens wanneer u ons toestemming hebt gegeven om ze te gebruiken, wanneer dat nodig is om ons contract uit te voeren, om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract, wanneer dat wettelijk verplicht is of om onze legitieme belangen na te streven wanneer die niet zwaarder wegen dan uw rechten en belangen, zoals om passende marketing te verzorgen en om onze diensten te onderhouden.

Hoe lang bewaren wij uw informatie

Wij bewaren uw persoonlijke informatie voor geen enkel doel langer dan nodig is en wij bewaren alleen de relevante persoonlijke informatie die nodig is in verband met het doel.

Wij zullen de persoonlijke informatie die u bij de registratie van een account op onze Website hebt verstrekt, bewaren zolang die account bestaat.

Bij elk contact dat u met onze klantendienst hebt, bewaren wij die gegevens zo lang als nodig is om uw vraag op te lossen en gedurende een korte periode nadat de vraag gesloten is.

Bij het doen van een aankoop via onze Website bewaren wij bepaalde beperkte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres en postadres, totdat u ons vraagt die gegevens bij te werken of te wissen, met het oog op de rapportage van nieuwe en bestaande gebruikers aan onze aangesloten adverteerders. Wij bewaren transactie-informatie zo lang als de wet dat voorschrijft. Wij bewaren informatie over uw surfgeschiedenis op de website gedurende een vergelijkbare periode.

Als wij wettelijk verplicht zijn of als het redelijkerwijs noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, of onze voorwaarden en bepalingen te handhaven, kunnen wij sommige van uw persoonlijke gegevens ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten.

Wij bewaren uw informatie nog korte tijd na de gespecificeerde bewaarperiode, zodat de informatie kan worden nagekeken en eventuele verwijdering kan plaatsvinden.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met:

• Onze professionele adviseurs, waaronder, zonder beperking, onze verzekeraars;

• Onze leveranciers, zakenpartners en onderaannemers;

• Providers van zoekmachines en webanalyses.

In het geval dat wij onze zaken of activa zouden verkopen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een mogelijke/werkelijke koper en/of hun adviseurs.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, in verband met de preventie of opsporing van misdrijven, met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van onze wettelijke rechten, of wanneer wij van mening zijn dat wij een geldig verzoek om bekendmaking ontvangen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

U moet weten dat als wij door de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie die vermoedelijke illegale activiteiten onderzoekt, verzocht worden uw persoonlijke informatie of andere informatie die wij over u verkrijgen, te verstrekken, wij daartoe gerechtigd zijn.

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

De informatie die wij van u verzamelen kan overgebracht worden naar, en opgeslagen worden buiten de Europese Economische Ruimte (""EER""). Zij kan ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EER werkt en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Wanneer wij dat doen, zal de wetgeving van het derde land inzake gegevensbescherming door de Europese Commissie als adequaat goedgekeurd zijn, of zullen er andere toepasselijke garanties van kracht zijn.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen, door op de uitschrijfknop te klikken op elke communicatie die wij u gestuurd hebben, door naar het klantenvoorkeurcentrum te gaan of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk moment intrekken.

Als de gegevens die wij over u hebben onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen en ons vragen ze te corrigeren of aan te vullen.

U hebt ook het recht, met enkele uitzonderingen, om ons om een kopie te vragen van alle persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als u ervoor kiest dit recht uit te oefenen, dan kan in bepaalde omstandigheden voor elk verzoek om toegang een vergoeding gevraagd worden om onze kosten te dekken voor het verstrekken van de details van de informatie die wij over u hebben.

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, moeten wij voldoende overtuigd zijn van uw ident+A380iteit en kunnen wij u dus vragen om identificatiedocumenten te verstrekken of andere gegevens te bevestigen.